팝업레이어 알림

Hoạt động Học thuật

Năm 2014 – Xuất hiện trên chương trình ‘’Tự do thư thái ’’ c…
Năm 2014 – Thành viên Hội đồng thẩm định cuộc thi Mrs. World…
Năm 2013 – Thành viên Hội đồng thẩm định Mrs. Korea
Năm 2013 – Thành viên Hội đồng thẩm định Miss Intercontinent…
Năm 2013 – Ban tư vấn cho chương trình ‘’ Hãy hỏi bất cứ điề…
리비앙성형외과가 특별한 이유는 자연스러움을 추구하기 때문입니다.
  • 원장님 수술 회의 배너이미지
  • SNS 배너이미지
  • 1
  • 2
  • 3
Hiệu quả của dịch vụ phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Gửi thông tin để được tư vấn miễn phí Tại đây!
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN
푸터 이미지 지도그림 번호그림

Thời gian
:

(*)Họ và tên
(*)Số điện thoại
Email (nếu có)